Bécsi Napló

Impresszum - További elérhetőségek

BÉCSI NAPLÓ

Kiadja az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége
Levelezési cím: A-1011 Wien, Postfach 358.
Web: www.kozpontiszovetseg.at
www.becsinaplo.eu
E-mail: becsi-naplo@aon.at
Telefon/Fax: 00 43 1 532 60 49
Zweimonatsblatt der Ungarn in Österreich.
Eigentümer, Herausgeber, Hersteller und Verleger: Zentralverband Ungariseher Vereine u. Organisationen in Österreich.
A-1010 Wien, Schwedenplatz 2/I/8.
SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG:
Bodzsoni István (Szabadka), Borbándi Gyula † (Budapest), Czellár Judit (Genf),
Gömöri György (London), Kovács István (Budapest), Kovátsné Németh Mária (Győr),
Kő András (Budapest), K.Lengyel Zsolt (München), Martos Péter (Bécs),
Papp László (New York), Piri Zoltán (Utrecht), Pomogáts Béla (Budapest),
Sárközi Mátyás (London), Szabó A. Ferenc (Budapest), Szakály Sándor (Budapest),
Zakar Péter (Szeged)
SZERKESZTŐSÉG:
Benyák Mária, Böröndi Lajos, S. Csoma János, Deák Ernő (főszerkesztő),
Fetes Kata, Kántás János, Radics Éva, Rumpler Diána, Varga Sándor.
GRAFIKAI SZERKESZTŐ: Uzsák Zoltán
GAZDASÁGI INTÉZŐ: Deák Sonja
BANKKONTO:
004-46793, BLZ: 20111, Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG.,
Hauptanstalt A-1010 Wien, Graben 21.
IBAN: AT572011100000446793 • BIC: GIBAATWW
ELŐFIZETÉS egy évre:
Ausztriában 15,- Euro,
Magyarországon 3000,- Ft,
Nyugat-Európában 20,- Euro, vagy annak megfelelő összeg,
tengerentúl 25,- Euronak megfelelő összeg,
Szlovákiában egyes számok eladási ára: 1,50 Euro.
TERJESZTŐINK:
Amerikában:
Andrew Rekay, 3996 Oakmore Rd. Oakland, CA 94602-1856
Bankátutalás: Hungarian Freedom Fighters Inc. San Francisco Area Chapter,
3996 Oakmore Rd. Oakland, CA 94602-1856
E-mail: BecsiNaplo@yahoo.com
Angliában:
Hungarian Book Agency, P.O.B 1956, Durham DH1 2GA.
Hollandiában:
Dr. Piri Zoltán. Croeselaan 254. NL­3521 CL Utrecht.
E-mail: pirizoltan@hotmail.com
Kanadában:
Pannonia Books Ltd., 472 Bloor St. W. 2nd floor, Toronto, Ontario M5S 1X8.
Magyarországon:
Librotrade Kft., H-1656, P. O. B. 126, H-1173, Budapest, Pesti út 237.
Bank folyószámla: KHB Rt. 10402166-21638181-00000000.
Németországban:
Dr. Klement Kornél, BUOD, Ringstrasse 16, D-63128 Dietzenbach
Svájcban:
Judit Czellar 13, Croix-du-Levant, CH-1220 Genève,
0227970854 – Postfinance, Julianna Judit Czellar,
Compte: 12-165459-6, IBAN: CH13 0900 0000 1216 5459 6
E-mail: czellarjud@hotmail.com,
Svédországban:
Szöllősi Antal, S-127 24 Skär­holmen, Box 176. PlusGirot Nr.: 756987-4.
Szlovákiában:
Benyák Mária, SK-821 01 Bratislava, Datelinova ul. 9,
Bankszámla: SLSP 0170127485/0900.
E-mail: marcsa@live.com
* * *
Névvel vagy betűjellel megjelent cikkekért szerzőik felelnek és nem feltétlenül fejezik ki a szerkesztőség véleményét.
Kéziratokat (papír formában) nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.