Megjelent a Bécsi Napló 2023/1. száma

Megjelent a Bécsi Napló 2023/1. száma

Politika, megemlékezések, irodalom a Bécsi Napló legújabb számában

Érdeklődésre számot tartó írásokkal jelent meg a Bécsi Napló idei első, januári-februári száma. Valamennyi cikket érdemes lenne felsorolni, de ízelítőként maradjunk az arra legérdemesebbeknél.

Az első oldalon napjaink legidőszerűbb kérdésével, az orosz-ukrán konfliktussal foglalkozik Arday Lajos Az orosz-ukrán háború háttérrel című írásában. Georg Paul Hefty az Európai Unió jövőjét és annak magyarországi összefüggéseit boncolgatja. Beszámolnak a felvidéki Szövetség MKP platformjának üléséről, a párt nyilatkozatáról, valamint a csehországi elnökválasztás eredményéről, Petr Pavel győzelméről. Nagymihály Zoltán a Himnusz születésének 200. évfordulója alkalmából írt méltó megemlékezést. Katona András tanulmányában a Bécsi Napló jövőjének esélyeit, kilátásait és a megmaradás lehetőségeit vázolja fel. Martos Péter Demokrácia az üvegkupola alatt című cikkében külpolitikusok látószögén keresztül elemzi a demokrácia kérdését, amelyet válság- és veszélyhelyzetek egyaránt nehezítettek nemcsak Nyugat-Európában, hanem Magyarországon is. Fetes Kata a Sajtószemlében ezúttal is érdekes kishíreket gyűjtött össze a nagyvilágból. A Tündöklés bármi áron című írás a katari futball-világbajnokság hátterét boncolgatja. A szerbek karácsonya Bécsben című cikk a szerb kisebbség beilleszkedését veszi górcső alá Ausztriában. Bodó Barna Beszéljük meg című anyagában az oly szükséges párbeszédre, megértésre, egymás elfogadására való törekvés lehetőségeit veti fel.

A 6. oldalon ugyancsak aktuális témák kerülnek terítékre, így Magyarország népességének alakulása, a magyar családtámogatás módjai és az Ausztriában dolgozó magyarok egészségügyi ellátása. A 7. oldalon az ukrajnai és kárpátaljai helyzetet, illetve a romániai népszámlálás eredményeit ismertetik, különös tekintettel az erdélyi magyarság lélekszámának csökkenésére. A 8. oldalon tanulságos interjút közölnek dr. Krausz Csilla Firenzében élő és dolgozó sikeres orvossal. A 9. oldalon Palágyi István György Telkes Mária életútjáról ír, aki magyar származású Amerikában működő tudósként, feltalálóként szerzett hírnevet. Másréti Kató Zoltán Csendélet: pipacsok és százszorszépek című írásával köszönti a 80 éves S.Csoma János költőt, a Bécsi Napló munkatársát. Megemlékeznek a nemrég elhunyt jeles személyiségekről is, a főszerkesztő Duray Miklóstól és Ugri Mihálytól, Martos Péter Mécs Imrétől és Tamás Gáspár Miklóstól, Ujváry Gábor pedig Nagy József Zsigmondtól búcsúzik. Lengyel Ferenc tanulságos elemzést írt Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából néhány verséről. Két értékes könyvismertetés zárja a Bécsi Napló idei első számát. Az egyik Marossy Endre: Váradi Gyula vezérőrnagy és társai hadbírósági pere című könyvét ismerteti, a másik egy hézagpótló tanulmánykötet, amelynek szerkesztői Kováts-Németh Mária, Szabó Péter, Lévai Attila. A Tudomány-Művészet-Hit-Erkölcs a Kárpát-medencében című munka anyagaiban a szerzők korunk legégetőbb sorskérdéseivel foglalkoznak. A könyvismertetés írója, Agnieszka Barátka ezekre irányítja rá a figyelmet.

A folyóiratot ezúttal neves magyar képzőművészek Petőfi Sándor költeményeihez készített képeivel illusztrálták.

Az előfizetők a folyóiratban találtak egy kérdőívet, amelyben a lappal kapcsolatos kérdéseikre várják a válaszokat. A Bécsi Napló további működéséhez, szerkesztési irányvonalának alakításához feltétlenül fontos az olvasók elvárása és véleménye, ezért a szerkesztőség kéri, hogy a kérdőívet kitöltve február 28-ig juttassák vissza a megadott címre:

Bécsi Napló Postfach 358.  A-1010 Wien-Austria.

Vagy e-mailben:  becsi-naplo@aon.at

                            redaktion@becsinaplo.eu

Benyák Mária

A kérdőív innen kimásolható és kitöltve a fenti címekre visszaküldhető

KEDVES OLVASÓNK!

Jelen kérdὅív segítségével felmérést végzünk az 1980. márciusa óta kéthavonként meg-
jelenὅ Bécsi Napló rendeltetésével, tevékenységével kapcsolatosan. A beérkezett válaszo-
kat tartalmilag és statisztikailag kiértékeljük, az eredményeket közzé tesszük és a továb-
biakban figyelembe vesszük. Kérjük, a fenti címek valamelyikén legkésὅbb 2023.
február 28-ig küldje vissza a kitöltött kérdὅívet. A megkérdezés természetesen az
Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) (anonimitás) figyelembevételével történik.
Közreműködését elὅre is köszönjük.
A válaszadó kora: ...... év neme: férfi nὅ képzettsége:….........……………………….
foglalkozása:……………………………… lakóhelye: ország..........…………..………
település…………………
1. Mióta ismeri a Bécsi Naplót? ……… éve
2. Milyen gyakran olvassa?
minden kiadástgyakranritkán
Megjegyzések:…………………………………………………………………………………………
3. Szükségesnek, jelentὅsnek tartja-e a Bécsi Napló kiadását?

igenrészbennem
Megjegyzések:……………………………………………………………………………………
4. Mi a véleménye a Bécsben megjelenő magyar nyelvű újság rendeltetéséről
 kizárólag az ausztriai magyarok egyesületi tájékoztatása
igen nem nincs véleményem
 tudósítson általános, a világ magyarságát érintὅ kérdésekrὅl is
igen nem nincs véleményem
 foglalkozzon általános közéleti, politikai, világnézeti, kulturális, gazdasági
kérdésekkel is. (Húzza alá a kívánt szót vagy szavakat.)
igen nem

5. Milyen arányban szerepeljenek egyesületi hírek %-ban
közéleti írások %-ban
irodalom, művészet, tudomány %-ban
6. Milyennek találja a lap politikai-világnézeti irányultságát?
kiegyensúlyozott túlságosan bal túlságosan jobb oldali
kimértegyenetlenszélsὅségekre hajlamos
7. Milyennek találja a lap színvonalát?
színvonalas közepes igénytelen
8. Hogyan ítéli meg az egyes cikkek hangnemét, stílusát?
igényes, választékoselfogadhatókezdetleges
Megjegyzések:…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
9. Milyennek találja a lap formai szerkesztését (tördelését)?
áttekinthetὅrészben elfogadhatórendszertelen
Javaslatok:…………………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………………………………....
10. Előfizet-e a Bécsi Naplóra? Ajánlja másoknak is a lap támogatását?
igen □ nem □ igen □ nem □
11. Hogyan olvasná szívesebben a Bécsi Naplót?
nyomtatott formában, postán keresztül□ online módon, weboldalon keresztül □
További észrevételek, javaslatok (tartalom, megjelenés, szerkesztés, terjesztés kapcsán):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Bécs, 2023. január 31.

Közreműködéséért a szerkesztőség nevében előre is köszönettel:

Deák Ernő s.k.